086 47 00 67
0 items

 Reglement van de carpodrome

Algemeen reglement van de carpodrome

1. Dit algemeen reglement is terug te vinden op de website van de camping en op de verschillende borden rond de vijver. Elke hengelaar wordt verondersteld het reglement door te nemen vóór aanvang van de hengelsessie.

2. Alvorens te starten met hengelen dient men in het bezit te zijn van een vergunning. Deze kan u aanschaffen op de receptie van de camping. U dient deze vergunning steeds bij u te hebben aan de vijver.

3. Vissen is heel het jaar toegelaten tussen 7u en zonsondergang. Voor 7 uur mag u zich nog niet aan de boord van de vijver zetten. Indien de receptie uitzonderlijk om 7u nog niet geopend is, dient u zo snel mogelijk (ten laatste 8u) terug te keren naar de receptie om uw vergunning alsnog aan te schaffen.

4. Het is verboden om met de auto naar de vijver te rijden, ook al is het om materiaal uit te laden.

5. Nachtvissen (tussen zonsondergang en 7u00) is strikt verboden.

6. Het is verboden zich over percelen en omheiningen naar de vijver te begeven.

7. Een vergunning is persoonlijk en geeft recht op het vissen met max. 2 lijnen.

8. De verschillende soorten vergunningen zijn afzonderlijk weergegeven.

9. Maximum maat van de haak : nr 6, zonder weerhaak.

10. Vis van enig formaat dient steeds met het schepnet geschept te worden.

11. Het onthaken van de vis dient verplicht te gebeuren op een natte onthaakmat (te verkrijgen aan de receptie voor €12,50) of in een emmer water of in het schepnet.

12. In geen geval mag de vis rechtstreeks op de grond gelegd worden (beschadiging van hun slijmlaag). De vis mag de boorden van de vijver niet verlaten.

13. Iedere gevangen vis dient onmiddellijk voorzichtig terug in het water geplaatst te worden via het schepnet of de onthaakmat  (De boorden van de vijver lopen schuin af en zijn in beton ! Elke kwetsuur is een bron van infectie).

14. Een leefnet is strikt verboden (Enkel toegelaten bij toegestane wedstrijden).

15. Het gebruik van een doek om de vis vast te nemen is verboden (beschadiging beschermende slijmlaag).

16. Iedere visser zal slechts één plaats innemen, met de hengels max. 2 m van elkaar verwijderd.

17. U zal de medevissers niet hinderen. Recht vooruit vissen is aangewezen bij een bepaalde bezetting van de vijver.

18. Wie zijn visstek tijdelijk verlaat, dient elke lijn in te halen.

19. Overmatig voederen is uit den boze en bovendien niet bevorderlijk voor de vangsten. Max. 2,5kg per dag nat poederlokaas gebruiken.

20. Na uw vissessie is het verboden overschotten van poederlokaas in de vijver gooien.

21. Van iedere visser en de vergezellende personen wordt verwacht dat ze de omgeving respecteren voor wat betreft houding, taalgebruik, lawaai, … en te waken over de reinheid rond de vijver : geen papier, etensresten, nylon, lood, blikjes, sigarettenpeuken, … achterlaten.

22. Mensen die niet deelnemen aan de wedstrijden, mogen op die dagen niet vissen in de gereserveerde zones, en dit tot het einde van de wedstrijd. De niet-deelnemers mogen tijdens de wedstrijden WEL vissen buiten die gereserveerde zones (Géén bodemvissen met werphengel).

23. De wedstrijdzones zijn beperkt tot maximaal tussen de groene merktekens aan de lange zijden. De hoeken daartussen blijven dus steeds vrij voor niet-wedstrijdvissers. Niet-wedstrijdvissers zullen minstens 8 meter van de wedstrijdzones blijven.

24. An de kiosk (achter de koord) mag niet gevist worden

25. Tijdens manifestaties of feestelijkheden op het water is het verboden te vissen.

26. De verantwoordelijken (campingeigenaars en opzichters) mogen tijdens het jaar wijzigingen aan het reglement aanbrengen.

27. De verantwoordelijken zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

28. De verantwoordelijken hebben steeds het recht controle uit te voeren op de naleving van dit algemeen reglement. Zij zullen in geval van vaststelling van inbreuk maatregelen nemen.

Basis reglement voor viswedstrijden

1.  Dit reglement geldt voor ALLE wedstrijden op de Carpodroom van de camping en heeft voorrang op de individuele wedstrijdreglementen van elke organiserende vereniging.

2. Dit reglement is terug te vinden op de website van de camping en op de verschillende borden rond de vijver.

3. De organisatoren/verantwoordelijken (O/V) van de wedstrijden worden verondersteld zich vooraf in kennis van dit reglement gesteld te hebben.

4. Een wedstrijd kan alleen toegestaan worden door de campingeigenaars.

5. De O/V zullen dit reglement minstens 2 weken vóór de dag van de wedstrijd moeten onderschrijven. Zij dienen hiervoor een email te sturen naar info@levaldelaisne.be met hun akkoord. Zonder dit akkoord kan hun wedstrijd niet plaatsvinden. Dit akkoord geldt voor alle wedstrijden van eenzelfde vereniging. Eventuele wijzigingen worden tijdig meegedeeld.

6. De O/V zullen de deelnemers vóór de wedstrijd op de hoogte brengen van dit basisreglement. Het is hun taak en verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat dit reglement gerespecteerd wordt.

7. De rust van de campingbewoners dient gerespecteerd te worden. Vermijd lawaai en luid gepraat in de vroege ochtend.

8. De ingenomen ruimte voor een wedstrijd wordt bepaald door het aantal deelnemers, maar in geen geval mogen de O/V de ruimte, hen toebedeeld en hierna verduidelijkt, groter maken.

9. De maximum afstand tussen elke visstek is 12 m en 15 m bij koppelwedstrijden.

10. De maximale afbakening (slechts vanaf 30 vissers of 24 koppels) voor een wedstrijd langs beide oevers is bepaald door de groene merktekens aan de hoeken. Zijn er meer vissers, dan dient de onderlinge afstand ingekort te worden.
De ‘hoekvisser’ zal steeds minstens 3 m van het groene merkteken blijven.

11. Bij een beperkt aantal deelnemers zal men, volgens punt 8.a, de ingenomen ruimte beperken (Geen volledige kant innemen voor een beperkt aantal deelnemers).

12. Minstens de hoeken zullen dus steeds vrij blijven voor niet-wedstrijdvissers (Geen bodemvissen met werphengels).
Zij dienen minstens 8 m van de wedstrijdhoek te blijven.

13. Ook voor de wedstrijden gelden de openingsuren : 7u tot zonsondergang. De toegang vóór 7u is niet toegestaan, behalve voor het plaatsen van de nummers.

14. Het is verboden om met de auto naar de vijver te rijden, ook al is het om materiaal uit te laden.

15. Het is verboden zich over de percelen en over de omheiningen naar de vijver te begeven.

16. Maximum maat van de haak : nr 6, geen weerhaak.

17. Hoeveelheid poederlokaas beperken tot 2,5 l per dag

18. Na uw vissessie mag u geen overschotten van poederlokaas in de vijver gooien.

19. De vis dient steeds geschept te worden.

20. Het onthaken moet verplicht op een natte onthaakmat gebeuren (aan de receptie te verkrijgen voor €12,50) of in een emmer water of in het schepnet (Nooit op de grond).

21. De vis dient voorzichtig in het leefnet geplaatst te worden. (De boorden van de vijver lopen schuin af en zijn in beton!)

22. Kleine vis niet samen met dikke vis in eenzelfde leefnet plaatsen (Elke kwetsuur is een bron van infectie).

23. Schepnet en leefnet bij voorkeur met kleine mazen.

24. Een maximum gewicht van 20 kg in één leefnet (geen metalen leefnet !) hanteren (U kan dit in de hand werken door een max. 20 kg per leefnet toe te kennen). Eventueel een bijkomend leefnet voorzien of een weging onder de middagpauze voorzien.

25. Bij de weging : De hoeveelheid vis die in één keer gewogen wordt eveneens beperken tot 20 kg (zoals het leefnet).

26. Kleine vissen niet samen met dikke vissen wegen, teneinde deze niet te verpletteren.

27. Werken met zuiver gewicht. Geen punten per vis.

28. Bij het terugzetten van de vis dient er rekening gehouden te worden met de schuine betonnen boord van de vijver. De vis voorzichtig terugzetten (niet gooien of schoppen !!). Gebruik een groot weegnet dat in het water gelaten wordt om de vis terug te zetten. Of een onthaakmat gebruiken, deels in het water hangend, zodat de vis zacht in het water glijdt.

29. Van iedere visser en de vergezellende personen wordt verwacht dat ze de omgeving respecteren voor wat betreft houding, taalgebruik, lawaai, … en te waken over de reinheid rond de vijver : geen papier, etensresten, nylon, lood, blikjes, sigarettenpeuken, … achterlaten.

30. De verantwoordelijken (campingeigenaars en opzichters) mogen tijdens het jaar wijzigingen aan dit basisreglement aanbrengen.

31. De verantwoordelijken zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

32. De verantwoordelijken hebben steeds het recht controle uit te voeren op de naleving van dit basisreglement. Zij zullen in geval van vaststelling van niet naleving van dit reglement maatregelen nemen.

33. Verboden te fietsen aan de graskant

Pin It on Pinterest