086 47 00 67
0 items

 Reglement van de carpodrome

Algemeen reglement van de carpodrome

 1. Dit algemeen reglement is terug te vinden op de website van de camping en op de verschillende borden rond de vijver. Elke hengelaar wordt verondersteld zich vóór de hengelsessie in kennis van dit reglement gesteld te hebben.
 2. Alvorens te starten met hengelen dient men in het bezit te zijn van een vergunning. Die vergunning dient U zich
  aan te schaffen op de receptie van de camping. U zal deze vergunning steeds bij U aan de vijver hebben.
 3. Vissen is gans het jaar toegelaten tussen 7u00 en zonsondergang. U zal zich niet aan de boord van de vijver begeven vóór 7u00. Indien de receptie uitzonderlijk om 7u00 nog niet geopend is dient U zo snel mogelijk (ten laatste 8u00) terug te keren naar de receptie om uw vergunning alsnog aan te schaffen.
 4. De wagens mogen enkel op de visplaats staan voor het uitladen in inladen en dit nooit op de percelen van de caravans (tenzij U die caravan zelf bewoont).
 5. Nachtvissen (tussen zonsondergang en 7u00) is strikt verboden.
 6. Begeef U niet naar de vijver (of omgekeerd) over de percelen en over de omheiningen.
 7. Een vergunning is persoonlijk en geeft recht op het vissen met max. 2 lijnen.
 8. De verschillende soorten vergunningen zijn afzonderlijk weergegeven.
 9. Maximum maat van de haak : nr 6
 10. Vis van enig formaat dient steeds met het schepnet geschept te worden.
 11. Het onthaken van de vis dient te gebeuren : ofwel op een onthaakmat, ofwel in een emmer water, ofwel in het schepnet. In geen geval mag de vis rechtstreeks op de grondgelegd worden, het beschadigt hun slijmlaag. De vis mag de boorden van de vijver niet verlaten.
 12. Iedere gevangen vis dient onmiddellijk voorzichtig in het water teruggezette worden. Elke vis van enig formaat niet in het water gooien, maar via het schepnet of de onthaakmat terugzetten (de boorden van de vijver lopen schuin af en zijn in beton ! Elke kwetsuur is een bron van infectie).
 13. Een leefnet is strikt verboden (enkel toegelaten bij toegestane wedstrijden).
 14. Het gebruik van een handdoek of vod om de vis vast te nemen is verboden (het schaadt de beschermende slijmlaag).
 15. edere visser zal slechts één plaats innemen. Hengels max. 2 m van elkaar verwijderd.
 16. U zal de medevissers niet hinderen. Recht vooruit vissen is aangewezen bij een bepaalde bezetting van de vijver.
 17. Wie zijn visstek tijdelijk verlaat dient elke lijn in te halen.
 18. Overmatig voederen is uit den boze en trouwens niet bevorderlijk voor de vangsten. Max. 5 kg nat poederlokaas per dag (2,5 kg per halve dag) gebruiken.
 19. U zal geen overschotten van poederlokaas, na uw vissessie, in de vijver gooien.
 20. Van iedere visser en de vergezellende personen wordt verwacht dat ze de omgeving respecteren voor wat betreft houding, taalgebruik, lawaai, … en te waken over de reinheid rond de vijver : geen papier, etensresten, nylon, lood, blikjes, sigarettenpeuken, … achterlaten.
 21. Tijdens de wedstrijddagen mag door niet deelnemers niet gevist worden in de gereserveerde zones, en dit tot het einde
  van de wedstrijd. De niet-deelnemers mogen tijdens de wedstrijden wel vissen buiten die gereserveerde zones (géén bodemvissen met werphengel).
 22.  De wedstrijd zones zijn beperkt tot maximaal tussen de groene merktekens aan de lange zijden. De hoeken daartussen blijven dus steeds vrij voor niet-wedstrijdvissers. Niet-wedstrijdvissers zullen minstens 8 meter van de wedstrijdzones blijven.
 23. Tijdens de wedstrijden zijn alle activiteiten op het water (waterfietsen, kanos, …) verboden.
 24. In het zwemgedeelte (achter de koord) mag alleen gevist worden als dat de eventuele zwemmers en bootjes niet hindert.
  De zwemmers en bootjes hebben hier prioriteit.
 25. Tijdens manifestaties of feestelijkheden op het water is het verboden te vissen. Bij elke visuitzet is het die dag eveneens verboden te vissen.
 26. De verantwoordelijken (campingeigenaars en opzichter) mogen tijdens het jaar wijzigingen aan het reglement aanbrengen.
 27. De verantwoordelijken zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 28. De verantwoordelijken hebben steeds het recht kontrole uit te voeren op de naleving van dit algemeen reglement. Zij zullen in geval van vaststelling van inbreuk de door hen gepast gevonden maatregelen nemen.

Basis reglement voor viswedstrijden

 1. Dit reglement geldt voor ALLE wedstrijden op de Carpodrome van de camping en heeft voorrang op de individuele wedstrijdreglementen van elke organiserende vereniging..
 2. Dit reglement is terug te vinden op de website van de camping en op de verschillende borden rond de vijver.
 3. De organisatoren/verantwoordelijken (O/V) van de wedstrijden worden verondersteld zich vooraf in kennis van dit reglement gesteld te hebben.
 4. Een wedstrijd kan alleen toegestaan worden door de campingeigenaars.
 5. De O/V zullen minstens 2 weken vóór de dag van de wedstrijd dit reglement moeten onderschrijven. Zij zullen hiertoe
  een email versturen naar info@levaldelaisne.be met hun akkoord. Zonder dit akkoord kan hun wedstrijd niet plaatsvinden. Dit akkoord geldt voor alle wedstrijden van eenzelfde vereniging. Eventuele wijzigingen worden tijdig meegedeeld.
 6. De O/V zullen de deelnemers vóór de wedstrijd op de hoogte brengen van dit basisreglement. Het is hun taak en verantwoordelijk heid er voor te zorgen dat dit reglement gerespecteerd wordt.
 7. De rust van de campingbewoners dient gerespecteerd te worden. Vermijd lawaai en luid gepraat in de vroege ochtend.
 8. De ingenomen ruimte voor een wedstrijd wordt bepaald door het aantal deelnemers, maar in geen geval mogen de O/V
  de ruimte, hen toebedeeld en hierna verduidelijkt, groter maken.

  1. De maximum afstand tussen elke visstek is 12 m, 15 m bij koppelwedstrijden.
  2. De maximale afbakening (slechts vanaf 30 vissers of 24 koppels) voor een wedstrijd langs beide oevers is bepaald door de groene merktekens aan de hoeken. Zijn er meer vissers dan dient de onderlinge afstand ingekort te worden.
   De ‘hoekvisser’ zal steeds minstens 3 m van het groene merkteken blijven.
  3. Bij een beperkt aantal deelnemers zal men, volgens punt 8.a, de ingenomen ruimte beperken (geen volledige kant innemen voor een beperkt aantal deelnemers).
  4. Minstens de hoeken zullen dus steeds vrij blijven voor niet-wedstrijdvissers (geen bodemvissen met werphengels).
   Zij dienen minstens 8 m van de wedstrijdhoek te blijven.
 9. Ook voor de wedstrijden gelden de openingsuren : 7u00 tot zonsondergang. De toegang vóór 7u00 is niet toegestaan, behalve voor het plaatsen van de nummers.
 10. De wagens mogen enkel op de visplaats staan voor het uitladen in inladen en dit nooit op de percelen van de caravans (tenzij U die caravan zelf bewoont).
 11. Begeef U niet naar de vijver (of omgekeerd) over de percelen en over de omheiningen.
 12. Tijdens de wedstrijden zijn alle activiteiten op het water (waterfietsen, kanos, …) verboden.
 13. Maximum maat van de haak : nr 6.
 14. Hoeveelheid poederlokaas beperken tot max. 5 liter nat per dag (2,5 l per halve dag).
 15. U mag geen overschotten van poederlokaas, na uw vissessie, in de vijver gooien.
 16. De vis dient met respect behandeld te worden :
  1. Vis van enig formaat dient steeds geschept te worden.
  2. Het onthaken gebeurt op een onthaakmat, in een emmer water of in het schepnet, nooit op de grond.
  3. De vis dient voorzichtig in het leefnet geplaatst te worden. De boorden van de vijver lopen schuin af en zijn in beton !
  4. Kleine vis niet samen met dikke vis in eenzelfde leefnet plaatsen. Elke kwetsuur is een bron van infectie.
  5. Schepnet en leefnet bij voorkeur met kleine mazen.
 17. Een maximum gewicht van 20 kg in één leefnet (geen metalen leefnet !) hanteren (U kan dit in de hand werken door een max. 20 kg per leefnet toe te kennen). Evtl. een bijkomend leefnet voorzien of een weging onder de middagpauze voorzien.
 18. Bij de weging :
  1. De hoeveelheid vis die in één keer gewogen wordt eveneens beperken tot 20 kg (zoals het leefnet).
  2. Kleine vissen niet samen met dikke vissen wegen, teneinde deze niet te verpletteren.
  3. Werken met zuiver gewicht. Geen punten per vis.
 19. Bij het terugzetten van de vis dient er rekening gehouden te worden met de schuine betonnen boord van de vijver. De vis voorzichtig terug zetten (niet gooien of schoppen !!). Gebruik een groot weegnet dat in het water gelaten wordt om de vis terug te zetten. Of een onthaakmat gebruiken, deels in het water hangend, zodat de vis zacht in het water glijdt.
 20. Van iedere visser en de vergezellende personen wordt verwacht dat ze de omgeving respecteren voor wat betref
  t houding, taalgebruik, lawaai, … en te waken over de reinheid rond de vijver : geen papier, etensresten, nylon, lood, blikjes,
  sigarettenpeuken, … achterlaten.
 21. De verantwoordelijken (campingeigenaars en opzichter) mogen tijdens het jaar wijzigingen aan dit basisreglement aanbrengen.
 22. De verantwoordelijken zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 23. De verantwoordelijken hebben steeds het recht kontrole uit te voeren op de naleving van dit basisreglement. Zij zullen in
  geval van vaststelling van niet naleving van dit reglement de door hen gepast gevonden maatregelen nemen.

Pin It on Pinterest